Одговорности и обавезе

субјеката у процесу управљања отпадом

врсте субјеката

Произвођач отпада

2021-2027 Општина Мерошина
Израђује план управљања отпадом ако годишње производи више од 100т неопасног отпада или више од 200кг опасног отпада, прибавља извештај о испитивању отпада, примењује начело хијерархије у управљању отпадом, поштује прописане мере поступања са отпадом приликом сакупљања, складиштења или предаје отпада.

Власник отпада

2021-2027 Општина Мерошина
Примењује прописане мере поступања са отпадом приликом сакупљања, складиштења или предаје отпада, сноси трошкове управљања отпадом, сноси трошкове предаје отпада сакупљачу или постројењу за третман или одлагање отпада.

Превозник отпада

2021-2027 Општина Мерошина
Обавља транспорт отпада у складу са добијеном дозволом и захтевима које регулишу посебни прописи о транспорту.

Оператер постројења за складиштење

2021-2027 Општина Мерошина
Обавља делатност у складу са дозволом, на местима која су технички опремљена за привремено чување отпада у центрима за сакупљање, врши трансфер станицама и другим локацијама, води евиденцију о отпаду који складишти.

Оператер постројења за третман и одлагање отпада

2021-2027 Општина Мерошина
Израђује радни план постројења за третман, тј. одлагање и обезбеђује његово спровођење, објављује листу отпада за чији третман је овлашћен, управља опремом и постројењем за третман отпада, обезбеђује отпад и штити га од расипања и процуривања, води евиденцију о отпаду који третира или одлаже, наплаћује услуге за третман или одлагање отпада, одређује квалификовано одговорно лице, врши рекултивацију депоније после њеног затварања.

Како је уређено управљање отпадом?

Нови закон o управљању отпадом утврђује одговорности и обавезе за све субјекте у процесу управљања отпадом.

остали документи од значаја

Локални план управљања отпадом

Локални план управљања отпадом представља базни документ који обезбеђује услове за рационално и одрживо управљање отпадом на нивоу општине.

Закон о транспорту опасне робе

Овим законом се уређују услови за обављање унутрашњег и међународног транспорта опасне робе у друмском, железничком и унутрашњем водном саобраћају на територији Републике Србије.

Закон о заштити животне средине

Овим законом уређује се интегрални систем заштите животне средине којим се обезбеђује остваривање права човека на живот и развој у здравој животној средини и уравнотежен однос привредног развоја и животне средине у Републици Србији.

Закон о спречавању загађивања животне средине

Овим законом уређују се услови и поступак издавања интегрисане дозволе за постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину или материјална добра и друга питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне средине.

Контакт

  • адреса

    Цара Лазара 17
    18252 Мерошина

  • телефон

  • Email

    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.