управљање отпадом

активности лс

Закон о управљању отпадом

Према Закону о управљању отпадом јединица локалне самоуправе преко својих надлежних органа: Развија и доноси Локални план управљања отпадом; Уређује, обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним отпадом на својој територији; Уређује поступак наплате услуга у области управљања комуналним отпадом; Даје мишљења у поступку издавања дозвола у складу са прописима; Учествује у доношењу одлука за изградњу постројења за третман и коначно одлагање опасног отпада; Врши и друге послове утврђене посебним законом.

Aктивности лс у области управљања отпадом

Санација постојеће депоније уз могућност продужења експлоатационог века до завршетка регионалне депоније; Подизање нивоа опремљености јавног комуналног предузећа (набавка специјализованих возила, судова за смеће, део опреме за проширење обима услуга); Израда базе података за потпуни обухват свих насеља организованим одвозом смећа; Примена основног принципа из регулативе ЕУ да ”загађивач плаћа”.

Споразум о формирању региона у области управљања отпадом

Споразум о формирању региона у области управљања отпадом потписан је од стране представника града Ниша и општина Дољевац, Гаџин Хан, Мерошина, Алексинац и Сврљиг. Након потписивања споразума придружиле су се региону тј. концепту регионалног управљања отпадом и општине Соко Бања и Ражањ. Из тих разлога, уследило је потписивање новог Споразума о формирању нишког региона за заједничко управљање отпадом између града Ниша и општина Дољевац, Гаџин Хан, Мерошина, Сврљиг, Алексинац, Соко Бања и Ражањ. Споразум је потписан 15.03.2010. године.

Задужења општине у области управљања отпадом

Задужења општине подразумевају утврђивање сопствених потреба укључујући и насеља у којима није организовано сакупљање смећа, јачање сопствених капацитета, кадровско оспособљавање, стална едукација грађана, подизање јавне свести.

Уколико вам је потребна још нека информација или желите да нам дате повратне информације, контактирајте нас.

посебни токови отпада

Отпад од електричне и електронске опреме

Производи којима је за рад потребна електрична енергија или електромагнетно поље, као и опрема за производњу, пренос и мерење струје или јачине електромагнетног поља чине електричну и електронску опрему и уређаје.

Отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу

У Републици Србији не постоји одвојено сакупљање ових цеви. Оне се, заједно са комуналним отпадом, одлажу на депоније. Крајем 2008. и током 2009. године, неколико оператера је започело сакупљање и привремено складиштење овог отпада.

Отпад контаминиран дуготрајним органским загађујућим супстанцама (POPs отпад)

POPs отпад је отпад који се састоји, садржи или је контаминиран дуготрајним органским загађујућим супстанцама (POPs), где спадају РСВ отпад и отпадни POPs пестициди (као DDT).

Медицински отпад

Медицински отпад се дефинише као сав отпад који се генерише у здравственим установама, истраживачким установама и лабораторијама. Он представља хетерогену мешавину отпада који има карактер комуналног и високо ризичног/опасног отпада, који покрива 10 – 25% укупно генерисаног отпада.

Отпад животињског порекла

Животињски отпад настаје у кланицама, постројењима за прераду меса, риба, објектима за узгој и држање животиња итд. Поступање са животињским отпадом подразумева сакупљање, разврставање према степену ризика (категорије), складиштење и третман.

Пољопривредни отпад

Пољопривредни отпад је отпад који настаје од остатака из пољопривреде, шумарства, прехрамбене и дрвне индустрије и представља значајне количине. Може се разврстати у три главне групе: отпад произведен у процесу узгајања ратарских култура, отпад пореклом од воћарских култура и отпад настао као последица узгајања стоке.

Грађевински отпад и отпад од рушења

Материјали који заостану на локалитету непосредно по завретку послова изградње или рушења грађевинских објеката, чине тек једну четвртину од укупне количине отпада овог типа која је у општицају на годишњем нивоу. Овакве материје теже је прерадити у смислу њихове поновне употребе у грађевинарству.

Отпадна уља

Према Националној статегији управљања отпадом, једна од основних директива коју треба пренети у национално законодавство је и Директива која се бави проблемом одлагања отпадних уља. Директива даје приоритет процесирању отпадних уља регенерацијом, тј. процесу пречићавања отпадних уља, уклањањем загађивача, продуката оксидације и адитива, које такво уље може садржати.

Амбалажа и амбалажни отпад

Закон о амбалажи и амбалажном отпаду ("Сл.гл.РС", бр.36/09) уређује услове заштите животне средине које амбалажа мора да испуњава за стављање у промет, управљање амбалажом и амбалажним отпадом, извештавање о амбалажи и амбалажном отпаду, економски инструменти, као и друга питања од значај а за управљање амбалажом и амбалажним отпадом.

за више информација

Корисни сајтови