Отпад из домаћинства

Одвојање опасног отпада већ на извору

Утицај на околину

2021-2027  |  Општина Мерошина
Када се ради о комуналном отпаду у ланцу његовог кретања свако касније поступање у много чему зависи од првог корака: начина како се сакупља смеће. Неадекватно прикупљање, транспосрт и неправилно одлагање комуналног отпада може да има неповољан утицај на животну средину, као што је: - загађење ваздуха и непријатни мириси; - могућ ризик по здравље због акумулације загађених вода које омогућавају размножавање комараца и привлаче муве и гамад; - губитак обрадивог земљишта због присуства биолошки неразградиве компоненте; - загађење земљишта, површинских и подземних вода процедним водама које такође имају утицај на здравље и животну средину; - загађење обала директним или индиректним одлагањем отпада.

Смањење количине отпада

2021-2027  |  Општина Мерошина
Један од принципа у управљању чврстим отпадом је принцип смањења генерисања отпада на извору којим се смањује количина отпада на минимум у смислу количина или потенцијалне опасности. Значи да проблеми везани за отпад не би били толико значајни када као отпад не били одлагани материјали који не спадају у категорију комуналног отпада. Један од примера је одлагање отпада у контејнере који могу да се врате испоручиоцу робе и затим поново користе. Смањење количина отпада би било могуће када би роба у малопродаји била доступна у великим паковањима која би се даље продавала у мањим количинама и тако би се смањила велика количина абалаже. Паковање робе из естетских разлога требало би да буде обесхрабривано као и паковање малих предмета у велику амбалажу само због маркетиншког ефекта.

Одвајање на извору

2021-2027  |  Општина Мерошина
Основна метода је одвајање комуналног отпада на различите компоненте као што су запаљиви материјали, материјали који могу поново да се користе, материјали који могу да се рециклирају, органски материјал и то на нивоу домаћинства. Запаљиви материјал подразумева папир, картон, суво лишће и гранчице. Материјал који се поново користи могу да буду флаше, конзерве и пластичне вреће. Материјал који се рециклира може да буде папир, пластика, стакло и метални опиљци. Органски материјал подразумева љуске од воћа, поврћа и други отпад од хране. Да би се спречило да комунални отпад буде узрок загађења или да угрози здравље људи, најважније је одвојити отпад који се регенерише од опасног отпада већ на извору. Одвајање може да се одвија и негде даље у току управљања отпадом.

Мерошина на интернету